۩ غم مشترک ۩

کوچک که بودیم تاب نداشتیم ، بزرگ که شدیم بی تابیم